UAF

Utlandsadopterades Förening

FAQ

Vill UAF stoppa utlandsadoptioner till Sverige?

Nej, UAF vill inte stoppa utlandsadoptioner till Sverige.

Däremot anser UAF att det är mycket viktigt att det inför varje potentiell adoption genomförs en individuell bedömning där principen om barnets bästa ska vara avgörande (och inte barnlösa människors längtan efter barn). De barn som adopteras till Sverige numera lider oftare än förr av sjukdom eller funktionedsättningar, vilket kan tala för att adoption är till barnets bästa på grund av bättre utbyggd vård i Sverige än i ursprungsländerna. Av central betydelse vid bedömningen av om adoption är till barnets bästa är alltid att svenska myndigheter och adoptionsförmedlingar försäkrat sig om att den individuella adoptionen är legal och etiskt godtagbar i alla led. Även Sveriges förmåga att uppfylla sina konventionsförpliktelser att tillförsäkra utlandsadopterade rätten till sitt ursprung och rätten till postadoptionsstöd ska beaktas vid bedömningen.

Jag är utlandsadopterad och undrar om UAF kan hjälpa mig att söka efter min biologiska familj?

UAF saknar resurser att hjälpa utlandsadopterade att söka sina rötter. Om du googlar på t.ex. ”adopterad hitta biologiska föräldrar” så finner du sidor där du förhoppningsvis kommer att få den hjälp du behöver.

UAF är en pådrivande kraft för att svenska staten ska respektera utlandsadopterades grundläggande rätt till sitt ursprung genom att utveckla ett professionellt, kostnadsfritt och individuellt anpassat stöd vid röttersökning.

Hur ser ni på tacksamhetsargumentet?

Sverige är ett fantastiskt land på många sätt, välkänt för sin starka respekt för grundläggande medborgerliga rättigheter och demokratiska principer.

Tyvärr uppfyller Sverige i dagsläget inte sina konventionsförpliktelser gentemot oss utlandsadopterade vad gäller våra grundläggande rättigheter till vårt ursprung och till postadoptionsvård samt annat postadoptionsstöd. Dessutom har Sverige ännu inte utrett adoption från länder där det förekommit eller kan antas ha förekommit illegal eller oetisk adoptionsverksamhet.

Det är en mycket ingripande händelse i ett litet barns liv att skiljas från sin biologiska familj och sitt ursprungsland, vilket ofta leder till att man får starka tankar och känslor kring allt detta när man blir äldre. Dessutom är Sverige långtifrån ett land utan rasism, vilket många adopterade erfar regelbundet under såväl uppväxt som i vuxen ålder. Att bemöta en utlandsadopterad som försöker lyfta adoptionsrelaterad problematik med svar som ”Du borde vara tacksam för att du fått komma till Sverige” och ”Tänk på hur du hade haft det om du varit kvar i ditt ursprungsland” är att inte ta hens situation på allvar. Den adopterade riskerar att tystna och bära sina svårigheter inom sig. Därför är det viktigt att en adopterad som berättar om sina tankar och känslor istället bemöts med respekt och tas på allvar.

Att uppleva att man måste vara tacksam för att man är här kan också leda till att man inte fullt ut känner sig jämlik med svenskfödda personer. Utlandsadopterade ska kunna känna sig som jämlika medborgare i Sverige.

FRÅGOR OM MEDLEMSKAP

Vad kostar det att bli medlem?

Medlemskapet är kostnadsfritt.

Vad förväntas av medlemmar?

Det är upp till varje medlem att bestämma om man vill delta aktivt i föreningens arbete eller inte. Även medlemmar som inte deltar aktivt i föreningens arbete är viktiga, eftersom varje medlem gör föreningens krav starkare.

Finns inte svaret på din fråga här? Kontakta oss i så fall på info@uaf.nu. Om du har medlemsfrågor, använd medlem@uaf.nu.