OBEROENDE UTREDNING

Konventionsstater som [...] tillåter adoption ska säkerställa att största vikt ges till vad som bedöms vara barnets bästa och ska [...] säkerställa att adoption av ett barn godkänns endast av behöriga myndigheter, som i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden och på grundval av all relevant och tillförlitlig information beslutar att adoptionen kan tillåtas med hänsyn till barnets ställning i förhållande till föräldrar, släktingar och vårdnadshavare och att, om så krävs, de personer som berörs har lämnat ett informerat samtycke till adoptionen [...]."

(utdrag ur artikel 21 i Barnkonventionen)

Utlandsadopterades Förening

Våra krav:

- En oberoende statlig utredning ska tillsättas med uppdrag att granska adoption från länder där det förekommit eller kan antas ha förekommit illegal eller oetisk adoptionsverksamhet

- En väsentlig uppgift för en sådan utredning ska vara att skärskåda svenska myndigheters och adoptionsförmedlingars agerande samt att utreda vad de insett eller borde ha insett gällande de oegentligheter som pågått

- Upprättelse ska ges åt adopterade vars adoptioner varit illegala eller oetiska, åt deras biologiska familjer och åt deras svenska familjer som haft anledning att tro att adoptionerna varit legala och etiska

Genom åren har det uppdagats eller framkommit starka indikationer på att adoptioner som genomförts till Sverige från olika länder i många fall varit illegala eller oetiska. Det kan röra sig om tusentals barn som adopterats på illegalt eller oetiskt sätt. Detta intryck förstärks av att det de senaste åren publicerats flera upprop av utlandsadopterade som fått vetskap om eller misstänker att deras adoptioner gått till på ett oegentligt sätt. I de allra grövsta fallen har det handlat om barn som blivit stulna från sina föräldrar och barn som utsatts för människohandel. I andra fall har adoption skett utan båda föräldrars medgivande – utlandsadopterade som i vuxen ålder återfunnit biologiska släktingar har därför fått chockartade besked om att de bortadopterats utan den ena förälderns medgivande eller kännedom.

De främsta orsakerna till att dessa och andra oegentligheter kunnat pågå är korruption och undermålig kontroll hos myndigheter i adoptionsländerna samt att svenska myndigheter och adoptionsförmedlingar inte fullgjort sitt ansvar att försäkra sig om att utlandsadoptioner genomförts på ett legalt och etiskt godtagbart sätt. Detta agerande har inte bara inneburit att barn skiljts från sina föräldrar utan deras medgivande, utan även att svenska adoptivföräldrar har förts bakom ljuset genom att ha fått felaktig information om sina barns adoptioner. Agerandet har därmed förorsakat stora trauman för såväl adopterade som deras föräldrar.

UAF kräver att Sveriges regering ska tillsätta en oberoende statlig utredning med uppdrag att granska adoption från länder där det förekommit eller kan antas ha förekommit illegal eller oetisk adoptionsverksamhet. Till dessa länder hör Kina, Sri Lanka, Colombia och Bolivia, men listan på länder där granskning krävs är betydligt längre än så. En väsentlig uppgift för den statliga utredningen ska vara att skärskåda svenska myndigheters och adoptionsförmedlingars agerande samt att utreda vad de insett eller borde ha insett gällande de oegentligheter som pågått. Svenska myndigheters och adoptionsförmedlingars rättsliga ansvar i samband med illegala eller oetiska adoptioner ska utredas. Utredningen bör genomföras i samarbete med adoptionsländernas regeringar och deras myndigheter där så är möjligt och bedöms vara nödvändigt för att oegentligheter ska kunna utredas till fullo.

En statlig utredning är ett viktigt steg i att ge upprättelse åt utlandsadopterade som utsatts för illegala eller oetiska adoptioner samt åt deras biologiska familjer och deras svenska familjer som vid adoptionstillfällena haft anledning att tro att de genomfört legala och etiska adoptioner.

Efter att den statliga utredningen har avslutats bör det bli aktuellt för svenska staten att framställa en officiell ursäkt till utlandsadopterade som varit utsatta för illegala eller oetiska adoptioner samt till deras biologiska familjer och svenska familjer.

Om du är utlandsadopterad och vet eller misstänker att det förekommit oegentligheter vid din adoption är du välkommen att kontakta UAF (info@uaf.nu). Varje berättelse är ett viktigt bidrag till att göra kravet på en oberoende statlig utredning starkare.