STÖD VID RÖTTERSÖKNING

Barnet ska […] så långt det är möjligt, [ha] rätt att få veta vilka dess föräldrar är.

(utdrag ur artikel 7 i Barnkonventionen)

Utlandsadopterades Förening

Våra krav:

- Ett professionellt, kostnadsfritt och individuellt anpassat stöd vid röttersökning ska garanteras adopterade

- Återrese- och efterforskningsbidrag ska införas

- Adopterade vars adoptionshandlingar förvaras hos adoptionsförmedlingar ska ha rätt att få tillgång till dem och svenska staten ska överta förvaringen

- Möten ska ske utan risk för att biologiska föräldrar drabbas av negativa sociala konsekvenser

- Adopterade ska erbjudas kostnadsfri grundläggande information om sina ursprungsländer med avseende på kultur, samhällsliv och grundläggande språkkunskaper

Att känna till sitt ursprung är någonting mycket grundläggande för den egna identiteten. Många utlandsadopterade funderar därför mycket på sina rötter och sitt ursprung och vill söka efter sin biologiska familj.

Att finna sin biologiska familj är ofta förenat med stora svårigheter i form av t.ex. bristande information i adoptionshandlingar, att adoptionspapper är oåtkomliga för den adopterade eller att den adopterade har otillräckliga kunskaper om och kontakter i ursprungslandet. Svårigheter som dessa gör att risken är stor att man ger upp och därför aldrig finner sin biologiska familj. Adopterade riskerar också att bli utnyttjade av bedragare i form av t.ex. falska mödrar. Vissa vänder sig till TV för att få hjälp med att finna sin biologiska familj. Det är ovärdigt att adopterade ska behöva medverka i t.ex. underhållningsprogram för att finna sin biologiska familj.

Rätten till sitt ursprung är en grundläggande rättighet enligt Barnkonventionen, som sedan den 1 januari 2020 gäller som svensk lag. Enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, som också gäller som svensk lag, är svenska myndigheter skyldiga att vidta alla lämpliga åtgärder för att bl.a. främja möjligheter till hjälp och stöd efter adoption. Svenska staten är därmed skyldig att aktivt bistå alla utlandsadopterade som vill söka efter sina rötter.

UAF kräver att svenska staten ska utveckla och garantera utlandsadopterade ett professionellt, kostnadsfritt och individuellt anpassat stöd vid röttersökning. Verksamheten ska ha nödvändig kompetens och nödvändiga ekonomiska resurser för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och etiskt godtagbart sätt. Eftersom adopterades stödbehov kan se olika ut beroende på t.ex. från vilket land man kommer är det även viktigt att stödet kan anpassas individuellt utifrån olika behov.

Stödet ska omfatta praktisk hjälp, såsom hjälp med översättning av adoptionshandlingar, tolkhjälp och hjälp med att upprätta tillförlitliga kontakter med relevanta myndigheter i ursprungslandet.

Eftersom det för de flesta utlandsadopterade är kostsamt att finna sina rötter ska det statliga stödet även vara ekonomiskt. Stödet ska täcka resekostnader till ursprungslandet och den adopterades egna efterforskningskostnader (återrese- och efterforskningsbidrag).

UAF vill även att svenska staten ska säkerställa att utlandsadopterade vars adoptionshandlingar i nuläget förvaras hos adoptionsförmedlingar har rätt att få tillgång till dessa handlingar och att svenska staten tar över förvaringen av handlingarna. På så sätt kan det säkerställas att svenska staten efterlever kravet i artikel 21 i Barnkonventionen om likabehandling mellan nationellt adopterade och internationellt adopterade.

Det kan ofta vara förenat med social utstötning för de biologiska föräldrarna att träffa sina bortadopterade barn. Därför är det nödvändigt att svenska staten i samarbete med myndigheter eller organisationer i ursprungsländerna möjliggör att möten mellan adopterade och deras biologiska föräldrar kan komma tillstånd utan risk för att föräldrarna drabbas av negativa sociala konsekvenser.

Rätten till sitt ursprung handlar även om att förstå det land och den kultur som man kommer från. Svenska staten ska därför kostnadsfritt erbjuda utlandsadopterade grundläggande information om sina respektive ursprungsländer med avseende på bl.a. kultur, samhällsliv och grundläggande språkkunskaper.

I januari 2020 gav Sveriges regering Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt om stöd till adopterade i samband med ursprungssökning. Två miljoner kronor har avsatts under 2020 för detta uppdrag. UAF välkomnar detta projekt, men bedömer att det är långtifrån tillräckligt för att tillgodose samtliga våra krav.